Home Programi i Transparences Programi i Transparences ATSH

Programi i Transparences ATSH

Lidhja nr.1
PROGRAMI I TRANSPARENCËS  “PËR AGJENCINE TELEGRAFIKE SHQIPTARE”

I. HYRJE
NĂ« pĂ«rputhje me nenin 7 tĂ« ligjit nr.119/2014 “PĂ«r tĂ« DrejtĂ«n e Informimit” Ă«shtĂ« pĂ«rgatitur
programi i transparencës për Agjencine Telegrafike Shqoptare. Ky program përcakton kornizën
ligjore tĂ« veprimtarisĂ« sĂ« autoritetit nĂ« kuadĂ«r tĂ« ligjit nr.119/2014 “PĂ«r tĂ« DrejtĂ«n e
Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje
AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AP-ja
do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të
LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës
së AP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.ata.gov.al si dhe në
mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje,
afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila
prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron
menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i
aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e APsë
është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format
lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që
karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së
privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.
II. PARIME TË PËRGJITHSHME
Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së AP -së janë:
1. “E drejta pĂ«r informim” Ă«shtĂ« e drejtĂ« Kushtetuese e parashikuar nĂ« nenin 23 tĂ« saj, e
aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.2
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: AP-ja ushtron funksione publike, për
rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme
veprimtarinĂ« e AP-sĂ« dhe pĂ«rkatĂ«sisht: Dekreti Nr.1960, date 9.11.1954 “Mbi AgjencinĂ«
Telegrafike Shqiptare”
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e tĂ« DhĂ«nave Personale” (kĂ«tej e tutje KDIMDP).
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është
bërë miratimi i tij.
7. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
– i plotĂ«;
– i saktĂ«;
– i pĂ«rditĂ«suar;
– i thjeshtĂ« nĂ« konsultim;
– i kuptueshĂ«m;
– lehtĂ«sisht i aksesueshĂ«m;
– i pajtueshĂ«m me dokumentet origjinale nĂ« posedim tĂ« autoritetit publik.
III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit
Nr.119/2014 “PĂ«r tĂ« DrejtĂ«n e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar Agjencia Telegrafike Shqiptare vendos
në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.ata.gov.al dhe në mjediset e pritjes së
publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
ß StrukturĂ«n organizative tĂ« autoritetit publik;
ß Tekstet e plota, tĂ« konventave qĂ« janĂ« ratifikuar, tĂ« ligjeve, tĂ« akteve nĂ«nligjore, tĂ« kodeve tĂ«
sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me
ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
ß Informacion pĂ«r procedurat qĂ« duhen ndjekur pĂ«r tĂ« bĂ«rĂ« njĂ« kĂ«rkesĂ« pĂ«r informim, adresĂ«n
postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e
ankimit të vendimit përkatës;
ß TĂ« dhĂ«na pĂ«r vendndodhjen e zyrave tĂ« autoritetit publik, orarin e punĂ«s, emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të drejtën e informimit;
ß TĂ« dhĂ«na pĂ«r arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarĂ«ve, tĂ« cilĂ«t kanĂ« detyrimin pĂ«r
deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një 3
përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë
të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
ß Mekanizmat monitorues dhe tĂ« kontrollit qĂ« veprojnĂ« mbi autoritetin publik, pĂ«rfshirĂ« planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
ß TĂ« dhĂ«na pĂ«r buxhetin dhe planin e shpenzimeve pĂ«r vitin financiar nĂ« vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e
shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
ß Informacion pĂ«r procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese tĂ«
koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643,
datĂ« 20.12.2006, “PĂ«r prokurimin publik”, dhe tĂ« ligjit nr. 125/2013, “PĂ«r koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, qĂ« kryhen pĂ«r llogari tĂ« autoritetit publik, duke pĂ«rfshirĂ«: listĂ«n e
kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
ß Informacion pĂ«r shĂ«rbimet qĂ« autoriteti i jep publikut, pĂ«rfshirĂ« standardet pĂ«r cilĂ«sinĂ« e
shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të
dhĂ«na nga autoriteti publik dhe tĂ« procedurave pĂ«r t’i pĂ«rfituar ato, informacione dhe
dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti
publik;
ß Çdo mekanizĂ«m dhe procedurĂ« pĂ«r bĂ«rjen e kĂ«rkesave dhe ankesave, nĂ« lidhje me veprimet
ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund
të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve,
të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të
sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
ß AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon njĂ« kopje digjitale tĂ« faqes zyrtare tĂ« tij nĂ« internet, tĂ«
plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për
metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen
në dispozicion të publikut pa kërkesë;
ß Aktet qĂ« pĂ«rmbajnĂ« rregulla, norma apo kufizime tĂ« tĂ« drejtave dhe lirive themelore tĂ«
individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo
postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP-ja.
Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura pergjegjese
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Neni 7/1/a/d Vendim miratimi.
Skeme.
Struktura e pagave.
Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorëve/ive, arsimit, kualifikimet e drejtuesve.
Menjehere pas botimit në fl/ zyrtare.
Menjehere pas miratimit te aktit nga titullari
NĂ« faqen zyrtare   “Autoriteti” Drejtoria e finances dhe sherbimeve mbeshtetese
Akte ndërkombëtare
ligje;
akte nën
ligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër.
Neni 7/1/b Konventa Ligje Akte nĂ«nligjore Kodi i etikes gazetareske Pas botimit nĂ« fl /zyrtare  NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Legjislacioni” ATSH dhe te tjere institucione
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit te vendimit perkates
Neni 7/1/c/g Format kërkese
Format ankese
ShpjegueseAdresë postare:
Adresë e-mail:
[email protected]
Pas miratimit tĂ« Programit tĂ« transparencĂ«s.MenjĂ«herĂ« nĂ« rast ndryshimesh NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ«”Programi i Transparences” Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit.
Neni7/1/ç Shpjeguese
Koordinatori
Pas miratimit tĂ« urdhrit tĂ« caktimit tĂ« Koordinatorit. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ«â€œKoordinatori” Specialisti i Komunikimit me Publikun.
 PĂ«rshkrim i procedurave tĂ« zgjedhjes, kompetencave tĂ« funksionarĂ«ve tĂ« lartĂ« dhe procedura e ndjekjes pĂ«r marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d Vendim i Keshillit te Ministrave. Dekreti Nr.1960 date 09.11.1954 Rregullore e Brendshe e ATSH MenjĂ«herĂ« pas botimit nĂ« fl /zyrtare. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ«â€œRreth nesh” Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve MbeshteteseJuristi
Mekanizmat monitorues;
Raporte  auditi;
Dokumentet me tregues performance;
Neni7/1/dh Raporte monitorimi dhe auditivi.(KLSH & Audit i Brendshem) MenjĂ«herĂ« pas depozitimit në ATSH NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime”.  Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Buxheti Neni 7/1/e Buxheti Pas miratimit tĂ« ligjit tĂ« buxhetit. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime” Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Informacion pĂ«r procedurat e prokurimit. Neni 7/1/Ă« Rregjistri MenjĂ«herĂ« pas dĂ«rgimit nĂ« APP. Agjencia Telegrafike Shqiptare ne zbatim të  ligjit  nr.  9643,  datë  20.12.2006, “PĂ«r  prokurimin  publik” kryen procedura prokurimi vetem per blerjet me vlera te vogla sipas Udhezimit Nr.3, date 27.01.2015 i ndryshuar. Linku i meposhtem

 

NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime”

http://www.app.gov.al

 

 

Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese

ShĂ«rbimet e autoritetit pĂ«r publikun.  Neni 7/1/f Rregjistri i njoftimeveFatura arkĂ«timi PĂ«rditĂ«sohet periodikisht.E pĂ«rhershme. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Mbrojtja e tĂ« DhĂ«nave”
Me kufizime tĂ« masave tĂ« sigurisĂ« tĂ« pĂ«rdorura nga kontrolluesitNĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime”
Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj p/akt ligjor dhe nënligjor
p/strategji
Pas nĂ«nshkrimit tĂ« relacionit shoqĂ«rues. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime”
Juristi
Mbajtja e dokumentacionit nga AP. Neni 7/1/h Shkresa Dokumentacioni zyrtar mbahet ne rregjistrin e protokollit nga specialsitja e Arkiv- protokollit ne varesi te Drejtorise se Sherbimeve Mbeshtetese, cdo dokument tjeter me karakter sekret qe permban te dhena personale mbahet nga Pergjegjesi i Burimeve Njerezore ndersa informacioni qe behet publik pa kerkese ndodhet ne websitin e AP.Pas miratimit të titullarit. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime” Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese/specialisti i Arkiv – Protokollit
Regjistri i kĂ«rkesave dhe pĂ«rgjigjeve, sipas nenit 8 tĂ« ligjit nr. 119/2014 Neni 7/1/i TabelĂ« Pas miratimit tĂ« programit tĂ« transparencĂ«s. NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ«â€œProgrami i TransparencĂ«s”
Me kufizime të identitetit të ankuesit. 
Koordinatori
Një  pĂ«rshkrim  të  kategorive  dhe  formave  tĂ« ndihmĂ«s shoqĂ«rore, subvencioneve tĂ« dhĂ«na nga  autoriteti  publik  dhe  të  procedurave  pĂ«r  t’i  pĂ«rfituar ato. Neni 7/1/j TabelĂ« Agjencia Telegrafike Shqiptare nuk ka ne objektin e veprimtarise se saj dhenien e ndihmave shoqerore apo subvencioneve.

 

NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ«â€œProgrami i TransparencĂ«s” Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k VertetimeVendimeSherbim furnizimi me lajme dhe fotoNëpunës civil (vende vakante) Pas miratimit nga TitullariPas çdo krijimi të vendit vakant. Në faqen zyrtare Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Informacione tĂ« tjera  tĂ« dobishme. Neni 7/1/l AnkesaKĂ«rkesa Pas miratimit nga titullari NĂ« faqen zyrtare nĂ« menunĂ« “Publikime”  ATSH

 

V. PUBLIKIMI
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AP-ja vendos në dispozicion të publikut
në faqen e tij të internetit www.ata.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e
mĂ«sipĂ«rme, nĂ« njĂ« menu tĂ« veçantĂ« tĂ« titulluar “Programi i TransparencĂ«s”.
VI. MONITORIMI
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron
zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e
autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së
informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e
programeve institucionale të transparencës.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Në bazë të nenit 4 të ligjit ''Për funksionimin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare'', ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.